Habarlar

 • Wane nasoslarynyň şowhun meselesini nädip çözmeli?

  Wane nasoslarynyň şowhun meselesini nädip çözmeli?

  Wan nasoslary ulanylanda köp ses meselesi ýüze çykýar.Käwagt, diňe kiçijik ses bar bolsa, uly problemalar bolup bilmez, ýöne çynlakaý ses problemalary bar bolsa, oňa üns bermeli bolarsyňyz.Ine, çynlakaý n bar bolsa, ony nädip çözmelidigi barada gürleşeris ...
  Koprak oka
 • Servo nasosy kärhanalar üçin gymmat bahaly daşdyr

  Servo nasoslaryň tehnika bazaryny ösdürmekde agdyklyk ediji orny eýeländigini, şeýle hem kärhanalaryň geljekki ösüşi üçin zerur enjamlardygyny we kärhanalara ösüşe hakykatdanam peýda getirip biljek mehaniki enjamlardygyny bilýäris.Içerki bellik ...
  Koprak oka
 • Vane nasos dolandyryşynyň esasy nokatlary

  Awtoulag nasosy dolandyrylanda üns bermeli we üns bermeli esasy nokatlar haýsylar?Gury aýlanmanyň we artykmaç ýüküň öňüni almak, howanyň dem almagynyň we aşa vakuumyň öňüni almak zerurlygyndan başga näme?1. Nasosyň ruly üýtgese, sorujy we çykaryjy di ...
  Koprak oka
 • Vane nasos dolandyryşynda üns berilmeli meseleler

  Taizhou Hongyi Gidrawlik, VQ nasosyny ygtybarly öndüriji we üpjün ediji.VQ seriýaly ýokary basyşly üýtgewsiz üýtgeýän nasoslar bilen gyzyklanýan bolsaňyz, öňe seredersiňiz.Ulanyş gerimi: Gurluşyk tehnikasy üçin ýokary basyş we ýokary öndürijilikli nasos.Aýratynlyklary we mahabaty ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik ulgamynda umumy näsazlyklara baha bermek

  Gidrotehniki ulgamyň umumy ýalňyşlyklary üçin iň ýönekeý höküm usuly: 1. Nurbatlar we ş.m. önümleriň berkidijilerini her gün barlaň we gurnama turbageçirijisiniň we ş.m. ýagyň syzýandygyny barlaň.2. seag möhüriniň arassalygyny barlaň.Oi arassalamak köplenç zerur ...
  Koprak oka
 • Sanjym maşynynyň klassifikasiýasy näme?

  Sanjym önümleriniň gurluşlary we görnüşleri köp bolansoň, sanjym önümlerini emele getirmek üçin ulanylýan sanjym maşynlarynyň köp görnüşi bar.Sanjym galyplaýyş maşynlary aşakdaky usullara bölünýär: 1. Çig malyň plastifikasiýa we sanjym usullaryna görä, sanjym mol ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik nasos haýsy üç esasy şert kadaly işlemeli?

  Gidrawlik nasoslaryň her görnüşi nasos üçin dürli komponentlere eýe, ýöne nasos ýörelgesi birmeňzeş.Pumphli nasoslaryň göwrümi ýag sorujy tarapynda ýokarlanýar we nebit basyşy tarapynda azalýar.Aboveokardaky derňewiň netijesinde gidrawliki iş prinsipi ...
  Koprak oka
 • Wikers gidrawlik nasoslaryny gurmak we işe girizmek

  Wikers gidrawlik nasoslaryny oturtmak we işe girizmek wagtynda nämä üns bermeli?1. Täze enjam işledilenden üç aýyň içinde işleýiş şertlerine üns beriň 2. Gidrawlik nasos başlansoň derrew ýük goşmaň 3. Nebitiň temperaturasyna gözegçilik ediň ...
  Koprak oka
 • Nebit syzmagy üçin Wikers Vane nasos çözgüdi

  Wikers vane nasos turbalarynyň nagşynyň esassyz dizaýny sebäpli dörän nebitiň syzmagy meselesini nädip çözmeli?Çözüw prosesinde çözgüt usullary haýsylar?“Vickers” vane nasos turbalarynyň ýerleşiş dizaýny laýyk däl bolanda, nebitiň syzmagy turba bogundaky nebitiň syzmagyna gönüden-göni täsir edýär ....
  Koprak oka
 • Vane nasosynyň dogry ulanylyş usulyny arassalaň

  Awtoulag nasosynyň gaty sesli we basyşyň peselýän birnäçe ýagdaýy bar: 1. Vane nasosy ilkinji gezek gurlanda, müşderi rozetkanyň ugruny özi düzdi.Nasos ýadrosyndaky ýerleşdiriji pin, ýerleşiş çukuryna girizilmedi we ýag sorujy ...
  Koprak oka
 • Wikers Vane Nasosyň şowsuz derňewi

  Wikers vane nasos turbalarynyň nädogry dizaýny sebäpli dörän nebitiň syzmagy meselesini nädip çözüp bileris?Çözüw prosesinde haýsy çözgütler bar?“Vickers” vane nasos turbageçirijisiniň ýerleşiş dizaýny esassyz bolanda, nebitiň syzmagy turba bogundaky nebitiň syzmagyna gönüden-göni täsir eder.Statistika ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik nasosyň iş ýörelgesini gysgaça tanyşdyryň

  Gidrawlik nasos, gidrawlik ulgamyň güýç düzüm bölegi.Dwigatel ýa-da elektrik hereketlendirijisi bilen hereket edýär.Gidrawlik nebit tankyndan ýagy sorýar, basyş ýagyny emele getirýär we herekete iberýär.Gidrawlik nasos dişli nasos, plunger nasosy, awtoulag nasosy we nurbat nasosy ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/8