Vane nasos dolandyryşynda üns berilmeli meseleler

Taizhou Hongyi GidrawlikVQ nasosyny ygtybarly öndüriji we üpjün ediji.VQ seriýaly ýokary basyşly üýtgewsiz üýtgeýän nasoslar bilen gyzyklanýan bolsaňyz, öňe seredersiňiz.

Ulanyş gerimi:

Gurluşyk tehnikasy üçin ýokary basyş we ýokary öndürijilikli nasos.

Aýratynlyklary we artykmaçlyklary:

1. Ykjam daşarky ölçegde ýokary iş basyşyna ýetmek, ýokary güýç-agram derejesini üpjün etmek we gurnama çykdajylaryny azaltmak ukyby.

2. Ene-atanyň pyçak mehanizmine mahsus pes ses, operatoryň rahatlygyny ýokarlandyrýar.

3.12 Blade ulgamy akymyň impulslarynyň kiçi amplitudasyny we pes ulgam ses aýratynlyklaryny üpjün edýär.

4. Uzak ömri üpjün etmek üçin şahalara we podşipniklere radial ýükleriň içerki induksion gidrawliki deňagramlylygynyň öňüni almak üçin döredildi.

5. Iki gezek nasos we wilkaly sürüjiniň konfigurasiýasy arkaly goşa uzaldyjy hereketlendirijileri ýok etmek ýa-da hereketlendirijileriň we hereketlendiriji birikmeleriň sanyny azaltmak arkaly gurnama ýerini we çykdajylaryny tygşytlaýar.

6. Okdaky sürüjiniň görnüşi, bir giriş diskindäki mukdar we üýtgeýän görnüşler ýaly gymmatly aýlaw dizaýnynyň çeýeligini üpjün edýär.

7.16 görnüşli akymyň süýşmegi we ýokary iş basyşyna ýetmek ukyby, akymyň we basyş talaplarynyň ähli diapazony üçin gowy saýlawy we ýeke-täk üpjünçilik mümkinçiligini üpjün edýär.

8. Zawodda synag edilen kartrij toplumy gurlandan soň täze nasosyň işleýşini üpjün edýär.

9. Hereket toplumynyň gurluşy ýerinde çalt we täsirli bolmagy üpjün edip biler.Hereket hereketlendiriji şahadan bölünýär we nasosyň düýbünden epilmezden akym kuwwaty we tehniki hyzmaty aňsatlyk bilen üýtgedilip bilner.

10. Nebit girelgesi we rozetkasy dört dürli otnositel pozisiýa gönükdirilip bilner, ajaýyp gurnama çeýeligini üpjün eder we maşyn dizaýnyny ýeňilleşdirer.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris: nasos üpjün ediji.


Iş wagty: 30-2021-nji dekabry