Aýratyn

Maşynlar

V seriýaly ýeke nasos

. .12 sagadyň ugry boýunça eli sagat ugry boýunça sag el 25V 10.12.14.15.17.19.21.25 35V 21.25.30.32.35.38.45 1 setirli açar 86-HD Str düwmesi 11-Spline 45V 42.45.50.57.60.66.75

V seriýaly ýeke nasos

USULLAR Maşyn gurallary hyzmatdaş bolup biler

SIZ BILEN HER AYOL.

Sag saýlamakdan we düzmekden
ep-esli girdeji getirýän satyn almany maliýeleşdirmäge kömek edýän işiňiz üçin enjam.

MISSION

STATEMENT

Taizhou hongyi gidrawlik servo tehnologiýa Co., Ltd. Hytaýda ýokary öndürijilikli nasos öndüriji öňdebaryjydyr.2002-nji ýylda esaslandyrylan kompaniýa, Zhejiang welaýatynyň xianjubaita senagat zolagynda, amatly ulagly milli ekologik ýurt bolup, Ningbo portundan 220 km uzaklykda, Şanhaý portundan 350 km uzaklykda ýerleşýär.

Kompaniýa 10000 inedördül metr meýdany eýeleýär, bizde nasos tehnologiýasyny çuňňur bilýän hünärmen önümçilik we dolandyryş toparymyz bar.Köp içerki we daşary ýurtly hünärmenleri we professorlary geňeşçi hökmünde çagyrdyk ....

ýakynda

HABARLAR

 • Wane nasoslarynyň şowhun meselesini nädip çözmeli?

  Wan nasoslary ulanylanda köp ses meselesi ýüze çykýar.Käwagt, diňe kiçijik ses bar bolsa, uly problemalar bolup bilmez, ýöne çynlakaý ses problemalary bar bolsa, oňa üns bermeli bolarsyňyz.Ine, çynlakaý n bar bolsa, ony nädip çözmelidigi barada gürleşeris ...

 • Servo nasosy kärhanalar üçin gymmat bahaly daşdyr

  Servo nasoslaryň tehnika bazaryny ösdürmekde agdyklyk ediji orny eýeländigini, şeýle hem kärhanalaryň geljekki ösüşi üçin zerur enjamlardygyny we kärhanalara ösüşe hakykatdanam peýda getirip biljek mehaniki enjamlardygyny bilýäris.Içerki bellik ...

 • Vane nasos dolandyryşynyň esasy nokatlary

  Awtoulag nasosy dolandyrylanda üns bermeli we üns bermeli esasy nokatlar haýsylar?Gury aýlanmanyň we artykmaç ýüküň öňüni almak, howanyň dem almagynyň we aşa vakuumyň öňüni almak zerurlygyndan başga näme?1. Nasosyň ruly üýtgese, sorujy we çykaryjy di ...

 • Vane nasos dolandyryşynda üns berilmeli meseleler

  Taizhou Hongyi Gidrawlik, VQ nasosyny ygtybarly öndüriji we üpjün ediji.VQ seriýaly ýokary basyşly üýtgewsiz üýtgeýän nasoslar bilen gyzyklanýan bolsaňyz, öňe seredersiňiz.Ulanyş gerimi: Gurluşyk tehnikasy üçin ýokary basyş we ýokary öndürijilikli nasos.Aýratynlyklary we mahabaty ...

 • Gidrawlik ulgamynda umumy näsazlyklara baha bermek

  Gidrotehniki ulgamyň umumy ýalňyşlyklary üçin iň ýönekeý höküm usuly: 1. Nurbatlar we ş.m. önümleriň berkidijilerini her gün barlaň we gurnama turbageçirijisiniň we ş.m. ýagyň syzýandygyny barlaň.2. seag möhüriniň arassalygyny barlaň.Oi arassalamak köplenç zerur ...