Wane nasoslarynyň şowhun meselesini nädip çözmeli?

Wan nasoslary ulanylanda köp ses meselesi ýüze çykýar.Käwagt, diňe kiçijik ses bar bolsa, uly problemalar bolup bilmez, ýöne çynlakaý ses problemalary bar bolsa, oňa üns bermeli bolarsyňyz.Ynha, çynlakaý ses bar bolsa, ony nädip çözmelidigi barada gürleşeris.

1. Wan nasosynyň ýag paýlaýyş diskiniň basyş ýag kamerasyndaky üçburçluk düşüriji çukur gaty gysga, bu bolsa nebitiň tutulmagyna we ýerli basyşyň ýokarlanmagyna sebäp bolýar.Pyçagyň ýokarsy gaty kiçidir we pyçak hereket edende pyçak duýdansyz üýtgeýär.Pyçagyň beýikligi we ululygy çydamlylygy berk gözegçilikde saklanmaýar, netijede pyçagyň beýikligi deň däl.

2. Statoryň egrilen ýüzi çyzylan ýa-da çynlakaý geýilýär.Distributionag paýlaýyş plastinkasynyň ahyrky ýüzi içki deşik üçin perpendikulýar däl ýa-da pyçak perpendikulýar däl.

3. Gidrawlik nebit nasosynyň ýag derejesi gaty pes, aýlygy gaty ýokary we ýagyň siňdirilmegi tekiz däl.Inag girelgesi berk ýapylmaýar we nasosyň içine howa sorulýar.

4. Sag nasos korpusynyň ahyrky gapagyndaky skelet ýagy möhüri, geçiriji şahany gaty berk basýar.Gidrawlik ýag nasosynyň we hereketlendirijiniň koaksiallygy çydamlylykdan çynlakaý.Gidrawlik nebit nasosy bilen hereketlendirijiniň arasyndaky birikdirmäniň esassyz bolmagy, iş wagtynda täsiriň we titremäniň döremegine sebäp bolýar.

5. Motoryň tizligi gaty ýokary ýa-da gidrawliki nasosyň kesgitlenen tizliginden ýokary.Gidrawlik ýag nasosy artykmaç basyş astynda işleýär.

Wane nasoslary barada başga soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutuň: vane nasos bilen üpjün ediji.


Iş wagty: 30-2021-nji dekabry