Biz hakda

Taizhou Hongyi Gidrawlik
Servo Technology Co., Ltd.

Hytaýda ýokary öndürijilikli nasoslary öndürmekde öňdebaryjydyr.Kompaniýa 2002-nji ýylda döredildi, Zhejiang welaýatynyň sianjubaita senagat zolagynda, amatly ulagly milli ekologik ýurt bolup, Ningbo portundan 220 km uzaklykda, Şanhaý portundan 350 km uzaklykda ýerleşýär.Kompaniýa 10000 inedördül metr meýdany eýeleýär, bizde nasos tehnologiýasyny çuňňur bilýän hünärmen önümçilik we dolandyryş toparymyz bar.

Kompaniýa 10000 inedördül metr meýdany tutýar v Bizde nasos tehnologiýasyny çuňňur bilýän hünärmen önümçilik we dolandyryş topary bar. Biz köp sanly içerki we daşary ýurtly hünärmenleri we professorlary geňeşçi hökmünde çagyrdyk.

Biziň kompaniýamyz, ýokary önümçilik hilini kepillendirýän Germaniýadan, ABŞ-dan, Japanaponiýadan we Taýwandan getirilen CNC üweýji we timarlaýyş enjamlarynyň ýüzden gowrak toplumyna eýelik edýär. Şol bir wagtyň özünde önümçilik prosesinde hiline we barlagyna berk gözegçilik edýäris.

Kompaniýamyzda Hexagon 3D koordinat guraly, sklerometrler, metalografiki gaýtadan işleýän enjamlar bar.Ajaýyp hil dolandyryş ulgamyny döretdik we hiliň yzygiderli durnuklylygyny üpjün etmek üçin ISO 9001-2008-e laýyk geldik.

Esasy önümlerimiz

Esasy önümlerimiz Denison T6, T7 seriýalary, Wikers V, VQ, V10, V20 seriýalary, Tokimec SQP we YUKEN PV2R seriýalary, asyl önümleri bilen birmeňzeş öndürijilik.HTS we QHP seriýaly sero nasoslary özbaşdak intellektual eýeçiligi bolan üç oýlap tapyş patenti we Germaniýa ECKERLE EIPC seriýasyny we SUMITOMO QT seriýaly nasoslaryny çalşyp biljek dört peýdaly model patenti bilen özbaşdak ösen önümleri öndürýär.Şeýle hem, dünýäde ilkinji HTS seriýasy 420 Mpa ýokary basyşly nasos we T7F seriýaly 1000 süýşýän ýokary akymly nasos öndürdik.

zawod-gezelenç18
zawod-gezelenç8

Effokary netijelilik we ýokary hilli

Önümlerimiz portlarda, gämilerde, rezin we plastmassa, guýma, in engineeringenerçilik, metallurgiýa, kömür, nebit we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Ösen önümler pes ses, ýokary öndürijilik we ýokary öndürijilik bahasy bilen üstünlik gazanýar, bu içerki we daşary ýurtly müşderileriň biragyzdan makullamagyna we öwgüsine eýe bolýar.Marka döredileli bäri, innowasiýa we başarnykly bolmak arkaly ýokary netijelilik we ýokary hilli hyzmat toparyny gorkuzdyk.Satuw ulgamymyz Hytaýyň 40 esasy şäherini we daşary ýurtlarda 20 agenti öz içine alýar.Her ýyl 100000 toplum görnüşli nasos öndürýäris.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Özbaşdaklaşdyrma

Güýçli gözleg we gözleg toparymyz bar we müşderileriň hödürleýän çyzgylaryna ýa-da nusgalaryna görä önüm öndürip we öndürip bileris.

Bahasy

Bahany we önümleri gönüden-göni hödürläp bileris.

Hil

Öz synag synag laboratoriýamyz we önümleriň hilini üpjün edip biljek ösen we doly gözleg enjamlary bar.

Potensial

Annualyllyk önümçilik kuwwatymyz 10,000 bölekden gowrak, dürli satyn alyş mukdary bilen dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bileris.

Hyzmat

Giňişleýin bazarlar üçin ýokary hilli önümleri ösdürmäge üns berýäris.Önümlerimiz halkara ülňülerine laýyk gelýär we esasan Europeewropa, Amerika, Japanaponiýa we dünýäniň beýleki ýerlerine eksport edilýär.

Ibermek

Locationerleşýän ýerimiz Ningbo portuna ýakyn, harytlary başga ýurtlara ibermek gaty amatly we täsirli.

Size ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün edýän dünýä derejesindäki öňdebaryjy nasos öndürijisini döretmek üçin üznüksiz täzelik bilen "Ilki bilen hil, müşderi iň ýokary" ýörelgesinde durarys.