Gidrawlik ulgamynda umumy näsazlyklara baha bermek

Umumy kemçilikler üçin iň ýönekeý höküm usulygidrawlik ulgamy:

1. Her gün nurbatlar we ş.m. önümleriň berkidijileriniň gowşakdygyny barlaň we gurnama turbageçiriji interfeýsiniň we ş.m. ýagyň syzýandygyny barlaň.

2. seag möhüriniň arassalygyny barlaň.Enjamyň hyzmat möhletine täsir etmezlik üçin köplenç ýag möhürini arassalamaly.

3. Gidrawlik ýagy ilkinji 500 sagat işledilenden soň çalyşmak maslahat berilýär.Gidrawlik ýagyň * 5655 çalyşmagy 2000 sagat, howa süzgüçiniň * 5655 çalyşmagy 500 sagat.

4. Gidrawlik komponentleriniň hyzmat möhletini gowulandyrmak üçin gidrawliki ýagy yzygiderli süzüň.Gidrawlik hapalanmagy, gidrawliki komponentleriň zaýalanmagynyň esasy sebäbidir.Adaty abatlaýyş we abatlaýyş işlerinde gidrawliki ýagy arassa saklamagyňyzy haýyş edýäris.

5. Gündelik ulanyş, gidrawlik nebit tankynyň ýag derejesiniň talaplara laýyk gelýändigini ýa-da gidrawlik ýagynyň suwuň bardygyny ýa-da adaty bolmadyk ysyň bardygyny barlamaly.Gidrawlik ýagda suw bar bolsa, ýag bulaşyk ýa-da süýtli bolýar, ýa-da ýag çüýşesiniň düýbünde bir damja suw çökýär.Oilag malodor bolanda, gidrawlik ýagyň iş temperaturasynyň gaty ýokarydygyny görkezýär.Aboveokardaky ýagdaý ýüze çykanda, gidrawliki ýagy derrew çalşyň we meseläniň sebäbini tapyň we çözüň.Ulagyň syzandygyny barlamak üçin gündelik üns berilmelidir.

6. Synag amaly we işleýşi wagtynda eksenel plunger nasos komponentleri gidrawliki ýag bilen doldurylmaly we howadan arassalanmaly.Uzak wagtlap ýapylansoň, nebit doldurmak we işleýiş amallary zerurdyr, sebäbi ulgam gidrawliki liniýalar arkaly nebit çykaryp biler.

7. Hapalanmak, gidrawliki komponentlere ölüme zyýan ýetirer.Bejeriş we abatlamak üçin iş gurşawy arassa bolmalydyr.Bejeriş ýa-da abatlamaga başlamazdan ozal nasosy ýa-da motory arassalaň.

8. Ulgamyň netijeli we ygtybarly işlemegini üpjün etmek we gowşak bölekleri yzygiderli çalyşmak üçin maslahat berilýän ülňülere laýyklykda ulgamyň gidrawliki ýagyny we süzgüçini yzygiderli çalyşyň.

Taizhou Hongyi Gidrawlikgidrawliki nasos öndürijisi.Onuň ýokary hilli önümleri içerki we daşarky bazarlara eksport edilýär.Olara zerur bolsa, bize ýüz tutuň: vane nasos zawody.


Iş wagty: 30-2021-nji dekabry